INFORMACIÓN LEGAL

O cumprimento das obrigas de información contido no artigo 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informamos que o CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA (en diante, o “CTRS”) con CIF G27326131 e domicilio social na praza de Galicia, 1, 27500 CHANTADA (LUGO), é o propietario do sitio web https://entradas.ribeirasacra.org (en diante, a "Plataforma Web").


O CTRS pon a disposición dos usuarios esta plataforma, onde unha persoa física ou xurídica (en diante, o "Usuario") pode reservar e mercar entradas para acceder a diferentes recursos da Ribeira Sacra, onde a xestión depende de entidades como os concellos, deputacións, outras empresas, etc. (en diante, os "Provedores").


O mantemento e xestión da citada Plataforma Web está a cargo da empresa PREMIUM PLANS SL (en diante, o “Xestor Web”) con CIF B32482069 e domicilio social en C / Bedoya 27 Bajo, Ourense, 32004, Galicia, España.


ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS XERAIS E ACCESO Á PLATAFORMA WEB

Ao acceder ou reservar os recursos dispoñibles nesta Plataforma Web, o Usuario mostra que comprende e acepta estas Condicións Xerais, que definen os dereitos e obrigas do Xestor web, os Provedores, o CTRS e o Usuario para a reserva de entradas.


Estas son as únicas condicións aplicables, a pesar de que poden existir condicións particulares para determinados recursos (especificaranse en cada recurso).


Para o acceso á Plataforma Web, non será necesario o rexistro de usuarios. Non obstante, para reservar billetes son necesarios unha serie de datos de contacto e a aceptación destas condicións antes de completar a reserva.


FINALIDADE DA PLATAFORMA

O Xestor web elaborou esta Plataforma Web para ofrecer ao Usuario un servizo de reserva de entradas, aos recursos dependentes de cada un dos Proveedores, que son os encargados de controlar o acceso e o cumprimento das normas nel.


O xestor web informa aos usuarios que se limita exclusivamente a ofrecer a través desta plataforma web un servizo para a reserva e venda directa de entradas a varios recursos da Ribeira Sacra, onde a xestión dependerá de cada un dos Provedores.


A información amosada na Plataforma Web para a reserva de recursos baséase, en todo caso, na información facilitada polos Provedores.


RESERVAS NA PLATAFORMA WEB

Para realizar reservas na Plataforma Web, o Usuario terá que proporcionar unha serie de datos persoais (nome e apelidos, correo electrónico e teléfono móbil) ou, no seu caso, os datos da persoa en nome dos cales reserva as entradas, co fin de que o Xestor web poida procesar a reserva solicitada polo Usuario.


Os Usuarios declaran proporcionar información verdadeira, exacta, actual e completa sobre a súa identidade ou, no seu caso, sobre a persoa en nome de quen están reservadas as entradas. Neste sentido, os usuarios serán responsables da exactitude dos datos facilitados ao xestor web e de calquera consecuencia que se deriva de erros na información subministrada.


CONDICIÓNS SOBRE A RESERVA DE ENTRADOS

A reserva e compra de entradas nesta Plataforma Web está suxeita ás seguintes condicións:

 • As datas, os horarios e a capacidade dos recursos publicados na Plataforma Web foron preestablecidos polos Provedores e non permiten ningún tipo de modificación neste sentido. A dispoñibilidade mostrarase en tempo real para cada unha das datas e recursos consultados.

 • Para acceder aos recursos é necesario presentar o documento de reserva no acceso. Preferiblemente en formato electrónico ou, no seu defecto, en formato impreso.

 • As entradas non son transferibles, se é necesario solicitarase a identificación do Usuario que realizou a reserva.

 • É necesaria a puntualidade, se non chega a tempo, é posible que non poida acceder ao recurso ou o tempo de visita se poida reducir (se aínda está dentro do horario de visita que tiña reservado). Se non aparece, perderá a súa reserva.

 • As regras establecidas por cada Provedor deben respectarse en todo momento para a visita a cada un dos recursos. En caso de non respectar as normas, o Provedor resérvase o dereito de admisión.

 • Lembrámoslle levar unha máscara consigo e usala sempre que non poida manter a distancia de seguridade establecida polas autoridades competentes.

CONDICIÓNS ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN

Os prezos móstranse na Plataforma Web no momento da reserva do recurso ou recursos que o Usuario selecciona. Todas as reservas son de confirmación inmediata e son pagadas no lugar mediante tarxeta de crédito ou débito (Visa, Mastercard ou Euro 6000).


Os prezos están expresados ​​en euros (€) e inclúen impostos e taxas de xestión aplicadas polo Xestor Web (10% do importe total ou 1 € no caso de que todas as reservas sexan de balde.


Proceso de compra

O Xestor web, a través da Plataforma Web, realiza un único cargo no que están incluídos todos os recursos engadidos polo Usuario no seu carro da compra.


Unha vez rematado o pago da reserva, os usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación onde:

 • Serán informados dos recursos que reservaron.

 • Daráselle un pdf cas entradas da súa reserva e un recordatorio das condicións.

 • Recibirá un recibo de compra.


Facturación

No caso de que o Usuario precise unha factura, pode solicitalo no momento da reserva.

Se ten algún problema á hora de solicitar a factura, pode contactar con nós neste correo electrónico turismo@ribeirasacra.org.


Cancelacións

Sen prexuízo dos dereitos do Usuario que sexan de aplicación segundo o Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, esta plataforma web ten a seguinte política de cancelación aplicable a todos os recursos:

En xeral, non se admiten devolucións de entradas unha vez reservadas e compradas.


Excepcións:

 • Procederase á devolución íntegra no caso de que fose cancelada por causa de forza maior. Entendéndoo como circunstancias imprevisibles e inevitables que alteran as condicións dunha obriga e imposibilitan o acceso do usuario ao recurso (terremotos, furacáns, disturbios inmediatos, guerras, restricións á mobilidade, epidemias, etc.).

 • En caso de cancelación por parte dun Provedor:

  • Ofréceselles un cambio de data sen custe adicional.

  • No caso de non poder facer a visita noutra data, devolverase o importe íntegro do recurso que foi cancelado.


EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES DO XESTOR DA WEB

Sen prexuízo da responsabilidade nos servizos de reserva e venda de entradas aos que se aplican as disposicións da Lei Xeral de Consumidores e Usuarios e a título de exemplo, pero sen limitación, o Xestor web non é responsable das seguintes circunstancias:


 • Nos casos nos que o Proveedor negue ao usuario o acceso ao Recurso de non ter as entradas impresas ou descargadas no seu teléfono móbil.

 • Da calidade e adecuación dos Recursos reservados polo Usuario.

 • Das queixas e reclamacións do Usuario relacionadas cos Recursos e que deben ser xestionadas co Provedor correspondente, sen prexuízo de que o Xestor web poida colaborar co Usuario para atender ás súas reclamacións.


EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES DO XESTOR DA WEB E DO PROVEDOR

Sen prexuízo da responsabilidade nos servizos de reserva e venda de entradas aos que se aplican as disposicións da Lei Xeral de Consumidores e Usuarios e a título de exemplo, pero sen limitación, o Xestor web e o Provedor non son responsables das seguintes circunstancias:


 • Por atrasos ou erros do Usuario, para chegar ao Recurso no día e hora reservados.

 • Das consecuencias derivadas de empregar itinerarios creados automaticamente por dispositivos ou servizos gps como Google Maps ou similares. O usuario debe seguir os sinais oficiais no territorio e evitar pistas sen pavimentar e sen sinais, podendo usar os mencionados dispositivos como ferramenta de orientación, pero non de guiado.

 • Dos danos e roubos que afectan aos Usuarios e aos bens da súa propiedade durante a súa visita a calquera dos Recursos.

 • Das feridas, danos e accidentes que o Usuario poida sufrir durante a visita a Recursos Reservados, así como daquelas feridas, danos e accidentes sufridos polo Usuario antes da visita e que lle impediron gozar dela.

 • Das condicións meteorolóxicas no día da visita aos Recursos reservados polo Usuario.


RECLAMACIÓNS

No caso de que o Usuario teña algunha reclamación relacionada coa Plataforma Web, xa sexa por un incidente ao realizar unha reserva ou por un problema técnico ou similares, esta reclamación será procesada directamente polo Xestor web. No caso dunha reclamación relacionada con calquera dos recursos, remitirase esta reclamación ao Provedor responsable dese recurso.


As devanditas reclamacións deberán dirixirse mediante carta certificada e con xustificante de recepción ao seguinte enderezo: CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA Estrada a Nogueira, nº 3 - Luintra, 32160 Nogueira de Ramuín - OURENSE (España). Ou por correo electrónico co asunto "Reclamación entradas RS" a: turismo@ribeirasacra.org


DECLARACIÓN DAS CONDICIÓNS XERAIS

A reserva de recursos desta Plataforma Web implica a aceptación destas condicións. O descoñecemento delas non exime ao Usuario do seu cumprimento.


LEI E XURISDICIÓN APLICABLES

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas coa actividade do Xestor Web, aplicarase a lexislación española á que as partes se someten expresamente, sendo competentes para resolver todas as controversias derivadas ou relacionadas co seu uso, nos xulgados e tribunais de Ourense (España).


PROPIEDADE INTELLECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da Plataforma Web, entendéndose como textos meramente ilustrativos, fotografías, software, ligazóns e outros contidos audiovisuais ou audio, así como o seu deseño gráfico, códigos fonte, estruturas de navegación e outros servizos ou os produtos telemáticos integrados na Plataforma Web (en diante, os "Contidos") son propiedade exclusiva de CTRS ou de terceiros, sen que se considere que o Usuario ten asignado ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos, agás os que son estrictamente necesarios para o uso da Plataforma Web, para os que o usuario acepta non vulnerar ningún dereito derivado da propiedade intelectual ou industrial, cuxa reprodución total ou parcial está expresamente prohibida, a súa comunicación. público, distribución ou calquera forma de explotación, agás consentimento expreso e por escrito polo CTRS. O usuario acepta utilizar dita información e servizos exclusivamente para as súas propias necesidades e non realizar directa ou indirectamente unha explotación comercial dos servizos aos que ten acceso ou dos resultados obtidos grazas ao uso da Plataforma Web, a menos que obtivese do CTRS consentimento expreso. O usuario acepta non usar as instalacións e capacidades da web para realizar ou suxerir actividades prohibidas pola lei ou para tentar atraer aos usuarios a outros servizos competidores.

As marcas comerciais, nomes comerciais ou signos distintivos son propiedade de CTRS ou de terceiros e están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade industrial, sen que se entenda que o acceso á Plataforma Web atribúe ningún dereito sobre as mencionadas marcas, nomes comerciais e / ou signos distintivos.

Ademais dos recursos propios, tamén se usan outros con licenza CC BY-SA 4.0. En concreto, refírese aos escudos dos municipios incluídos na Ribeira Sacra e que foron creados por diversos creadores (incluíndo SanchoPanzaXXI e Abraham Vázquez ) e cuxos arquivos orixinais de dominio público poden atoparse no seguinte enlace .


DISPOSICIÓN E VALIDIDADE FINAL

O Xestor Web resérvase o dereito a modificar parcial ou totalmente o contido destas condicións xerais.


A vixencia das condicións actuais é desde o 01 de xullo de 2020 ata a súa actualización.